විරූපණ වක්‍ර

දුර්ලභ පෘථිවි චුම්බක ඇතුළු දෘඩ චුම්බක ද්‍රව්‍ය සඳහා හිස්ටෙරයිසිස් හි දෙවන චතුරස්රය වන්නේ විරූපණ වක්‍රය හෝ BH වක්‍රයයි. එය චුම්බකයේ ක්ෂේත්‍ර ශක්තිය සහ විරූපණයට ප්‍රතිරෝධය ඇතුළුව චුම්බකයේ චුම්බක ලක්ෂණ පිළිබඳ තොරතුරු සපයයි. විශේෂයෙන් ඉහළ උෂ්ණත්වයේ ඇති වක්‍රය ඉංජිනේරුවන්ට ඔවුන්ගේ වැඩ කිරීමේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සුදුසු චුම්බක ද්‍රව්‍ය හා ශ්‍රේණිය ගණනය කිරීමට සහ සොයා ගැනීමට වැදගත් සඳහනක් සපයයි. එම නිසා සින්ටර් කරන ලද නියෝඩියමියම් චුම්බක සහ සමාරියම් කොබෝල්ට් චුම්බක සඳහා ලබා ගත හැකි සෑම ශ්‍රේණියක් සඳහාම ඉහළ වැඩ කරන උෂ්ණත්ව කිහිපයකදී අපි ඔබව විරූපණය කිරීමේ වක්‍රය සකස් කරමු. කරුණාකර එක් එක් කොටුවේ පිළිවෙලින් එහි විරූපණ වක්‍රය ක්ලික් කරන්න.

සින්ටර් නියෝඩියමියම් චුම්බක සඳහා විරූපණ වක්‍රය පහතින්

           Br (kGs)

Hcj (kOe)

10.4 10.8 11.3 11.7 12.2 12.5 12.8 13.2 13.6 14 14.3 උපරිම මෙහෙයුම් තාවකාලික.
(° C)
12     එන් 35 එන් 38 එන් 40 එන් 42 එන් 45 එන් 48 N50 එන් 52 80
14  එන් 33 එම් එන් 35 එම් එන් 38 එම් එන් 40 එම් එන් 42 එම් එන් 45 එම් එන් 48 එම් එන් 50 එම්  100
17   එන් 33 එච් එන් 35 එච් එන් 38 එච් එන් 40 එච් එන් 42 එච් එන් 45 එච් එන් 48 එච්   120
20   N33SH N35SH N38SH N40SH N42SH N45SH    150
25 N28UH N30UH N33UH N35UH N38UH N40UH      180
30 N28EH N30EH N33EH N35EH N38EH       200
35 එන් 28 ඒඑච් N30AH N33AH         230

සින්ටර් සමාරියම් කොබෝල්ට් චුම්බක සඳහා විරූපණ වක්‍රය පහතින්

බ්‍ර (kGs)

එච්.සී.ජේ. (kOe)

7.5 7.9 8.4 8.9 9.2 9.5 10.2 10.3 10.8 11 11.3 උපරිම මෙහෙයුම් තාවකාලික.
(° C)
15 YX14 YX16 YX18 YX20 YX22 YX24       250
20 YX14H YX16H YX18H YX20H YX22H YX24H         250
8        YXG26M YXG28M YXG30M YXG32M YXG34M 300
18       YXG22 YXG24 YXG26 YXG28 YXG30 YXG32 YXG34 350
25       YXG22H YXG24H YXG26H YXG28H YXG30H YXG32H YXG34H 350
15      YXG22LT        350